narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Instrumenty

Instrumenty

Instrumenty

1. Standard usługi asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością

Standard usługi Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością będzie zawierał m.in.: informacje kto i w jaki sposób może skorzystać z asystenta osobistego, zakres wsparcia asystenta, kto i gdzie może świadczyć tę usługę.

Standard usługi Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością obejmie również schemat indywidualnej diagnozy potrzeb użytkownika, możliwe sposoby zarządzania usługą asystencji osobistej przez osobę z niepełnosprawnością, schemat szkolenia ogólnego przygotowującego asystenta osobistego do pracy, schemat szkolenia przygotowującego użytkownika usług do współpracy z asystentem.

W dokumencie zawarty zostanie także wzór kontraktu między asystentem a osobą z niepełnosprawnością (i ewentualnie jego reprezentantem), procedury reagowania w sytuacjach trudnych, zasady etyczne pracy asystenta, okresowej ewaluacji usługi, wymagania dla podmiotów prawnych zamierzających świadczyć usługi asystencji osobistej, wytyczne w zakresie koordynacji oraz sposoby finansowania usługi asystencji osobistej.

opis instrumentu: Wprowadzenie
język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR
 

2. Standardy funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej

Standard funkcjonowania WTZ będą uwzględniać między innymi:

 • wytyczne dotyczące opracowania indywidualnych programów rehabilitacji (IPR) uczestników oraz ich wdrażania, z wykorzystaniem modelu oceny biopsychospołecznej z uwzględnieniem jako nadrzędnej zasady, prawa uczestników do samostanowienia,
 • zasady i metody mierzenia postępów prowadzonej terapii w kontekście IPR oraz jej efektywności,
 • wytyczne w zakresie szkolenia i rozwoju kadr WTZ.

Celem wdrożenia standardu jest poprawa skuteczności WTZ w zakresie rozwijania umiejętności społecznych i zawodowych zwiększających szanse osób z niepełnosprawnością na niezależne życie i podjęcie zatrudnienia.

opis instrumentu: Wprowadzenie
język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR
 

3. Budżet osobisty

Budżet osobisty  to pakiet rozwiązań (np. wyceniony pakiet godzin) przyznawanych osobie z niepełnosprawnością potrzebującej stałego wsparcia na sfinansowanie realizacji tego wsparcia w postaci na przykład: asystencji osobistej, opieki wytchnieniowej, urządzeń i wyrobów medycznych oraz pomocy technicznych, indywidualnych środków transportu kompensujących dysfunkcję, usług zdrowotnych i innych. Wysokość budżetu wynika każdorazowo z analizy indywidualnych potrzeb osoby z niepełnosprawnością, wskazanych przez samą osobę lub jej reprezentanta prawnego. Podobnie jak w innych krajach europejskich, budżet osobisty jest drogą do niezależnego życia i wpływu osób z niepełnosprawnością na formy wsparcia, z których korzystają. Na pierwszym etapie prac budżet osobisty w Polsce ma uwzględnić przede wszystkim asystencję osobistą osób z niepełnosprawnością, ale ma zostać skonstruowany w taki sposób, by w perspektywie czasu można było z niego finansować kolejne formy wsparcia.

opis instrumentu: Wprowadzenie
język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

4. Fundusze powiernicze

Ustawowe wdrożenie funduszy powierniczych jest rozwiązaniem dającym możliwość zapewnienia godnych warunków życia osobom z niepełnosprawnością, których rodzice (lub inne osoby) chcą w taki sposób zadysponować swoim majątkiem, aby po ich śmierci zabezpieczał on potrzeby beneficjenta funduszu, który ma lub w przyszłości może mieć trudności z samodzielnym zarządzaniem majątkiem. 

Celem instrumentu jest zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego beneficjentów poprzez odpowiednie zarządzanie majątkiem w sposób zapewniający bieżące i trwałe zaspakajanie życiowych potrzeb beneficjenta. Stworzony zostanie cały pakiet rozwiązań, od mechanizmów weryfikacji potrzeb i sytuacji majątkowej po zaproponowanie rozwiązań ustawowych oraz narzędzi planowania bezpiecznej przyszłości ekonomiczno-finansowej.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy ekspertów, potencjalnych powierników z kancelarii i organizacji III sektora oraz rodziców osób z niepełnosprawnością.

opis instrumentu: Wprowadzenie
język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

5. System wsparcia osób o złożonych potrzebach w komunikowaniu się wymagających wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC)

Celem instrumentu jest zapewnienie w całym kraju, dla dzieci i dorosłych o złożonych potrzebach w komunikowaniu się, specjalistycznych, dopasowanych do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb, usług i sprzętu AAC, aby zapobiegać ich wykluczeniu z aktywnego życia w społeczeństwie.

Aby ten cel osiągnąć planuje się powołanie ogólnopolskiej sieci AAC. Sieć ta będzie obejmować zarówno poziom powiatowy (Lokalne Zespoły AAC), wojewódzki (zespoły koordynujące AAC), a także centralny (Instytut AAC/Centrum AAC).

opis instrumentu: Wprowadzenie
język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

6. Asysta prawna jako element systemu wsparcia korzystania ze zdolności do czynności prawnych

Prawo do samostanowienia i możliwość podejmowania decyzji stanowią podstawę godnego i niezależnego życia. Swoboda osób z niepełnosprawnością w dokonywaniu wyborów życiowych niejednokrotnie jest ograniczana - przez prawo lub brak właściwego wsparcia. Instrument w postaci asysty prawnej ma stworzyć bezpieczny mechanizm prawny, w ramach którego osoba z niepełnosprawnością będzie w stanie przy pomocy asystenta prawnego ocenić okoliczności, podjąć decyzję i ją skutecznie zakomunikować.

opis instrumentu: Wprowadzenie
język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

7. Mobilny doradca włączenia społecznego

Analiza badań i opracowań wskazuje, że wiedza osób z niepełnosprawnością i ich rodzin na temat przysługujących im praw i możliwości systemu wsparcia jest wciąż niewystarczająca. W związku z tym nie podejmują oni działań skutkujących włączeniem w życie społeczne lub podejmują je w niewystarczającym stopniu, a istniejące instytucje nie docierają do środowisk rodzinnych OzN. 

Cele instrumentu:

 • integracja doradztwa i wsparcia dla OzN w zakresie poruszania się w świecie,
 • zwiększenie dostępności do właściwie dobranego wsparcia,
 • zwiększenie wykorzystania dostępnych mechanizmów wsparcia przez ich popularyzację wśród OzN,
 • wsparcie dla OzN pozostających poza systemem wsparcia.

opis instrumentu: Wprowadzenie
język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

8. Wsparcie oprócz opieki – poszerzone wsparcie wytchnieniowe

Badania wykazały, że istnieje potrzeba kompleksowego wsparcia rodziców i innych osób bezpośrednio wspierających, wpływającego na kondycję psychiczną i fizyczną rodziny oraz poziom jej funkcjonowania, skutkującego zwiększeniem podmiotowości i decyzyjności osoby, którą wspierają. W wielu przypadkach rodzina stanowi barierę w procesie aktywizacji (zwłaszcza zawodowej) osoby z niepełnosprawnością.

Instrument skierowany jest zarówno do rodzin, które od wielu lat funkcjonują w rodzinie z osobą z niepełnosprawnością oraz takich, dla których jest to sytuacja nowa lub przyszła (okres okołoporodowy, choroba lub zdarzenie losowe skutkujące trwałą niepełnosprawnością).

Celem instrumentu jest zapewnienie rodzinie indywidualnie dostosowanych do jej potrzeb form wsparcia wytchnieniowego, wymiana doświadczeń z innymi osobami wspierającymi, włączenie w działalność kręgów wsparcia i grup samopomocowych, wsparcie psychologiczno-terapeutyczno-edukacyjne, zwiększenie mobilności, utrzymanie lub podjęcie zatrudnienia  - jeśli jest to zgodne z jej wolą i potrzebami.

opis instrumentu: Wprowadzenie
język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Zaproszenie na konsultacje środowiskowe:

język migowy: język migowy

tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Zaproszenie na konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to spotkania i rozmowy o ważnych sprawach.
Na przykład rozmowa o tym:

 • Jak wspierać osoby z niepełnosprawnością w załatwianiu spraw
  w urzędzie
  jak asystent powinien wspierać osoby z niepełnosprawnością
 • Jak pomóc osobie z niepełnosprawnością żyć samodzielnie

Pracownicy projektu zapraszają osoby z niepełnosprawnościami
i asystentów na konsultacje pomysłów wspierania osób
z niepełnosprawnościami.

Pracownicy będą rozmawiać z chętnymi 
przez komputerowy program ZOOM.

Osoba, która weźmie udział w rozmowie
dostanie bon na zakup filmów, płyt i książek.

Jest 8 nowych pomysłów wspierania osób z niepełnosprawnościami.

Będzie 8 konsultacji. Jedna konsultacja będzie o jednym pomyśle.

Konsultacja numer 1

będzie o pomyśle Sposoby pracy asystentów osobistych.

 • Kto może mieć pomoc asystenta.
 • Gdzie szukać asystenta.
 • Co może robić asystent.

W czasie konsultacji będziemy rozmawiać o tym

 • Jak nauczyć się współpracować z asystentem.
 • Jaka powinna być umowa z asystentem.
 • Kto powinien zapłacić za pracę asystenta.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konsultacji o pomyśle
Sposoby pracy asystentów osobistych
kliknij na link:
Sposoby pracy asystentów osobistych

Wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego.

Konsultacja numer 2

będzie o pomyśle Sposoby pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej.

 • Jak pisać indywidualny program rehabilitacji, czyli plan dla uczestnika.
 • Jak sprawdzać czy plan dla uczestnika jest dobry.
 • Czego potrzebują pracownicy warsztatów.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konsultacji o pomyśle
Sposoby pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej
kliknij na link:
Sposoby pracy w Warsztatach Terapii Zajęciowej

Wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego.

Konsultacja numer 3

będzie o pomyśle Budżet osobisty.

Budżet osobisty to pieniądze które dostaniesz
żeby płacić za pomoc w samodzielnym życiu.
Osoba z niepełnosprawnością będzie mogła wybrać
jakiego wsparcia potrzebuje i zapłacić za pomoc.

Osoba, która sama płaci za siebie jest bardziej samodzielna.
Jest bardziej niezależna od innych osób.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konsultacji o pomyśle Budżet osobisty
kliknij na link:
Budżet osobisty

Wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego.

Konsultacja numer 4

będzie o pomyśle Bezpieczna przyszłość.

Bezpieczna przyszłość znaczy, że osoby z niepełnosprawnościami
będą miały godne i dobre życie aż do śmierci.

Ten pomysł wspierania jest dla osób które mają trudności
z posługiwaniem się pieniędzmi i z oszczędzaniem.

Na konsultacje mogą się zapisać osoby, które znają prawo
i rodzice osób z niepełnosprawnością.

Jeżeli jesteś ekspertem, prawnikiem, 
rodzicem osoby z niepełnosprawnością
możesz zapisać się na konsultacje.
Kliknij ten link:
Bezpieczna przyszłość

Wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego.

Konsultacja numer 5

będzie o pomyśle Komunikacja dla wszystkich.

Niektóre osoby z niepełnosprawnością
mają problemy żeby porozumieć się z innymi.
Ten pomysł wspierania jest dla osób
które mają duże trudności z mówieniem.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konsultacji o pomyśle
Komunikacja dla wszystkich
kliknij na link:
Komunikacja dla wszystkich

Wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego.

Konsultacja numer 6

będzie o pomyśle Ja decyduję – wspierane podejmowanie decyzji.

Ten pomysł wspierania jest dla osób które mają trudności
z podejmowaniem decyzji. Nie wiedzą co jest dla nich dobre.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konsultacji o pomyśle
Ja decyduję – wspierane podejmowanie decyzji
kliknij na link:
Ja decyduję

Wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego.

Konsultacja numer 7

będzie o pomyśle Mobilny trener włączania społecznego.

Mobilny trener pomoże osobom z niepełnosprawnością
korzystać z pomocy i wsparcia.
Ten pomysł wspierania jest dla osób z niepełnosprawnością,
które mieszkają daleko na wsi lub w małym mieście.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konsultacji o pomyśle
Mobilny trener włączania społecznego
kliknij na link:
Mobilny trener włączania społecznego

Wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego.

Konsultacja numer 8

będzie o pomyśle Wsparcie zamiast opieki.

Pomysł ten jest o wspieraniu rodziny osoby z niepełnosprawnością.
I wspieraniu osób bliskich osoby z niepełnosprawnością.

Jeżeli chcesz wziąć udział w konsultacji o pomyśle
Wsparcie zamiast opieki
kliknij na link:
Wsparcie zamiast opieki

Wypełnij wszystkie pola formularza zgłoszeniowego.

Więcej informacji na temat konsultacji już wkrótce na naszej stronie:

www.wlaczeniespoleczne.pl oraz profilach na FB.

Projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój."