finansowanie UE

Mobilny Doradca

Mobilny Doradca Włączenia Społecznego (MDWS):

 • adresowany jest do wszystkich osób:

1) z niepełnosprawnościami (posiadających stosowne orzeczenie o niepełnosprawności) 

2) zagrożonych niepełnosprawnością lub odczuwających ograniczenie sprawności w wykonywaniu czynności podstawowych dla swojego wieku, ale nieposiadających (jeszcze) formalnego orzeczenia, 

3) tworzących rodziny, w których na świat przyszło dziecko z niepełnosprawnością;

 • MDWS przygotowuje i przeprowadza indywidualnie dostosowaną ścieżkę wsparcia dla:

1) Osób, które doznały urazu, wypadku, choroby lub niepełnosprawności, będąc osobą aktywną zawodowo i społecznie

2) Osób niepełnosprawnych od lat, które:

- otrzymują wsparcie nieadekwatne do ich potrzeb,

- „wypadły z systemu” ze względu na okoliczności społeczne lub wiek,

3) Rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi lub/i zagrożonymi niepełnosprawnością;

 • MDWS dociera do beneficjenta w jego miejscu zamieszkania;
 • MDWS dokonuje diagnozy funkcjonalnej w zakresie: zdrowotnym, społecznym, zawodowym, rodzinnym i finansowym w związku z niepełnosprawnością;
 • MDWS doradza w zakresie kierunków działań; 
 • MDWS wskazuje możliwości wsparcia w systemie lokalnego wsparcia;
 • MDWS jest animatorem środowiska lokalnego na rzecz wsparcia ON

Planuje się wdrożenie instrumentu poprzez powołanie na poziomie każdego powiatu co najmniej dwóch mobilnych doradców (nie więcej niż 1 MDWS na 100.000 mieszkańców), którzy będą wspierać jednocześnie nie więcej niż 15 osób. Okres podstawowego wsparcia ustalono na 9 – 12 miesięcy. Przez kolejny rok prowadzony będzie systematyczny monitoring osoby włączonej społecznie. 

W ten sposób zaplanowano pokrycie całego kraju gęstą „siatką” specjalistów, których będzie musiał powołać każdy starosta powiatowy, gdyż ustalono zadanie jako obligatoryjne, zlecone i finansowane z budżetu państwa (jako źródło wskazano Fundusz Solidarnościowy).

Mobilny doradca włączenia społecznego zostanie wdrożony do systemu wsparcia jako nowy zawód, którego wykonywanie docelowo będzie wymagało zdania egzaminu certyfikującego oraz wpisania do rejestru MDWS. Wysokie kwalifikacje i odpowiednie kompetencje będą też systematycznie podnoszone dzięki zaplanowanemu systemowi obowiązkowych szkoleń, wsparciu certyfikowanych superwizorów mobilnego doradcy, a także wsparciu wzajemnemu mobilnych doradców w województwach.

MDWS będzie pracować w kooperacji z obecnie istniejącymi elementami systemu wsparcia, ale będzie od nich niezależny, co daje szansę na większą adekwatność wsparcia w stosunku do potrzeb osób wymagających włączenia społecznego.

W celu wdrożenia instrumentu do systemu wsparcia przygotowano:

 • ustawę o zawodzie mobilnego doradcy włączenia społecznego oraz zmianie ustawy o podatku od towarów i usług;
 • rozporządzenie w sprawie powoływania i odwoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, postępowania w sprawie nadawania uprawnień mobilnego doradcy, organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu oraz wzoru certyfikatu mobilnego doradcy;
 • rozporządzenie w sprawie wymaganych umiejętności, wykazu przedmiotów, minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zakresu i wymiaru praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu mobilnego doradcy, realizowanej w ramach obowiązkowych szkoleń;
 • rozporządzenie w sprawie w sprawie zakresu programowego szkoleń i  minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych, oraz kwalifikacji osób, które mogą prowadzić szkolenia mobilnego doradcy włączenia społecznego;
 • rozporządzenie w sprawie superwizji pracy mobilnego doradcy włączenia społecznego.

Do przedstawionych aktów prawnych przygotowano uzasadnienia oraz ocenę skutków regulacji.

Dokumenty do pobrania:

Projekt ustawy o zawodzie mobilnego doradcy włączenia społecznego oraz zmianie ustawy o podatku od towarów i usług​

Projekt rozporządzenia w sprawie powoływania i odwoływania członków Komisji Egzaminacyjnej, postępowania w sprawie nadawania uprawnień mobilnego doradcy, organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu oraz wzoru certyfikatu mobilnego doradcy​

Projekt rozporządzenia w sprawie superwizji pracy mobilnego doradcy włączenia społecznego​

Projekt w sprawie wymaganych umiejętności, wykazu przedmiotów, minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych oraz zakresu i wymiaru praktyk zawodowych dla specjalności przygotowującej do zawodu mobilnego doradcy, realizowanej w ramach obowiązkowych szkoleń​

Projekt rozporządzenia w sprawie zakresu programowego szkoleń i minimalnego wymiaru zajęć dydaktycznych, oraz kwalifikacji osób, które mogą prowadzić szkolenia mobilnego doradcy włączenia społecznego