narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Nasz zespół

O nas

Nasz zespół

Projekt “Aktywni niepełnosprawni…” realizowany jest przez: Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z:

  • Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  • Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
  • Fundacją i Królowej Polski św. Jadwigi.

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Kto kieruje projektem

Projektem kierują 4 instytucje.

Instytucje to inaczej urzędy,
stowarzyszenia i fundacje.

Instytucje współpracują ze sobą.
To znaczy razem ustalają zadania.
Potem dzielą się pracą.

1 instytucja nazywa się
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
Jest tam specjalne biuro dla osób z niepełnosprawnościami.
Nazywa się Biuro Pełnomocnika Rządu
do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

2 instytucja nazywa się
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

3 instytucja nazywa się
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

4 instytucja nazywa się
Fundacja Królowej Polski św. Jadwigi.

 

Unia Europejska dała pieniądze na ten projekt.

logotypy-onas

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

“W centrum prac naszego Ministerstwa jest rodzina. Poprzez nasze działania wspieramy ją na każdym etapie. Rozpoczynając od urlopów dla rodziców na opiekę nad nowo narodzonym dzieckiem, poprzez rozwój miejsc opieki żłobkowej, comiesięczne wsparcie w ramach programu „Rodzina 500+” oraz pomoc w kompletowaniu szkolnej wyprawki z programu „Dobry Start”. Ważnym elementem polskiego społeczeństwa są osoby starsze, których z roku na rok jest w naszym kraju coraz więcej. Poprzez nasze programy wspieramy rozwój usług opiekuńczych oraz aktywność seniorów. Dbamy o godne emerytury zwłaszcza dla najbiedniejszych emerytów. Koncentrujemy się także na osobach potrzebujących pomocy. Pracujemy nad zapewnieniem równych szans dla osób z niepełnosprawnościami. Wspieramy rozwój ekonomii społecznej i solidarnej. Uczestniczymy w budowie dialogu społecznego.”

tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Informacje o Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

W Ministerstwie pracują urzędnicy.
Ministerstwo przygotowuje pomysły i przepisy
żeby rodzin miały lepsze wsparcie.

Wsparcie to inaczej pomoc w sprawach trudnych.

Na przykład rodziny dostają pieniądze.
Dla każdego dziecka w każdym miesiącu
są wypłacane pieniądze.
Taka pomoc nazywa się program Rodzina 500+
Dla każdego dziecka które idzie do szkoły
są wypłacane pieniądze na zakupy do szkoły.
Taka pomoc nazywa się program Dobry Start

Ministerstwo wspiera seniorów.
Seniorzy to starsze osoby.
Na przykład babcia, dziadek.

Ministerstwo pomaga osobom z niepełnosprawnościami.

Pracownicy ministerstwa uczestniczą
w różnych spotkaniach i rozmowach.
Takie rozmowy nazywają się
dialog społeczny.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

“Naszym celem jest wyrównywanie szans i poszanowanie praw osób niepełnosprawnych. Dbamy o usuwanie barier w życiu codziennym, nauce, pracy i pełnieniu ról społecznych. 

Troszczymy się o utrzymanie miejsc pracy. Przekazujemy dopłaty do pensji pracowników. Pomagamy przedsiębiorcom i rolnikom płacić składki ZUS. Płacimy za pobyt uczestnika w warsztatach terapii zajęciowej. Ponosimy koszty zatrudnienia w zakładach aktywności zawodowej. Prowadzimy partnerską współpracę z samorządami. Dzięki temu docieramy do osób, które najbardziej potrzebują naszej pomocy. Pomagamy osobom z różnymi potrzebami. Co roku ogłaszamy konkursy na działania, które rozwiązują ich problemy. Wybieramy organizacje, które są w tym najlepsze. Nasz budżet tworzą wpłaty od pracodawców oraz dotacja z budżetu państwa. Odpowiedzialnie wydajemy powierzone nam pieniądze. Jesteśmy nowoczesną organizacją publiczną. Działamy skutecznie. Dbamy o sprawną i rzetelną obsługę wszystkich wniosków. Stworzyliśmy internetowy System Obsługi Wsparcia. Pracujemy nad platformą iPFRON+, przez którą będzie można zwrócić się do nas o pomoc.”

tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Informacje o Państwowym Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
w skrócie PFRON (czytaj pefron).

Pracownicy PFRON pracują
żeby pomóc osobom z niepełnosprawnościami
w codziennych sprawach, w nauce i pracy.

PFRON dba, żeby osoby z niepełnosprawnościami miały pracę.

Daje pieniądze dla warsztatów terapii zajęciowej,
żeby osoby z niepełnosprawnościami miały zajęcia
i uczyły się różnych prac.

Daje pieniądze dla zakładów aktywności zawodowej,
żeby osoby z niepełnosprawnościami pracowały.

Daje pieniądze na różne działania
które pomagają osobom z niepełnosprawnościami.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) od blisko 60 lat bierze aktywny udział w rzecznictwie praw osób z niepełnosprawnościami i kształtowaniu polityki publicznej w Polsce. PSONI nie tylko prowadzi szereg form wsparcia dla ponad 30 tys. osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin rocznie (m.in. ośrodki wczesnej interwencji, ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, szkoły i inne placówki oświatowe, warsztaty terapii zajęciowej, środowiskowe domy samopomocy, mieszkania wspomagane, zakłady aktywności zawodowej, wspieranie pracowników na otwartym rynku pracy poprzez Centra DZWONI), ale posiada także bogate doświadczenie badawcze dotyczące różnych dziedzin życia osób z niepełnosprawnością intelektualną i prowadzi działalność wydawniczą. PSONI prowadzi działania monitoringowe, rzecznicze, konsultacyjne, inicjujące i promujące zmiany społeczne i legislacyjne, np. dotyczące ubezwłasnowolnienia/wspieranego podejmowania decyzji. Stowarzyszenie uczestniczyło w działaniach na rzecz ratyfikacji Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, od lat jest reprezentowane w najważniejszych organach konsultacyjnych władzy publicznej, np. w Krajowej Radzie Konsultacyjnej do spraw Osób Niepełnosprawnych, Radzie Dostępności, Radzie Nadzorczej PFRON. Prowadzi rzecznictwo na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym.

tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną,
w skrócie PSONI, od wielu lat wspiera osoby
z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziny.
Pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną
korzystać ze swoich praw.

 

PSONI dba o godność osób
z niepełnosprawnością intelektualną.

Godność to możliwość decydowania o sobie.
Godność to szacunek do siebie i innych ludzi.

 

PSONI prowadzi projekty i ośrodki dla osób
w różnym wieku. Są to przedszkola,
ośrodki wczesnej interwencji,
ośrodki edukacyjno – rehabilitacyjno – wychowawcze,

warsztaty terapii zajęciowej,
środowiskowe domy samopomocy
i mieszkania wspomagane.
Pomaga osobom z niepełnosprawnością intelektualną znaleźć pracę.

 

Specjaliści PSONI piszą publikacje w tekście łatwym
dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Piszą ważne książki dla wszystkich, którzy ich wspierają.

 

W PSONI są self-adwokaci i self-adwokatki,
którzy występują w imieniu
osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Mówią oni o ważnych sprawach i prawach.
Na przykład self-adwokaci występują i mówią
o przestrzeganiu praw, które są w Konwencji
o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi

“Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi działa od 2000 roku. Jest instytucją realizującą na terenie całej Polski przedsięwzięcia społeczne służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym przede wszystkim rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz integracji osób niepełnosprawnych. Niezwykle ważna w działaniach Fundacji jest ekonomia społeczna – osiąganie celów społecznych metodami gospodarczymi.(..) Fundacja jest członkiem-współzałożycielem Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Zakładów Aktywności Zawodowej i Innych Przedsiębiorstw Społecznych, dążącego nie tylko do profesjonalizacji istniejących czy powstawania nowych ZAZ, ale także do tworzenia dobrych warunków do ich funkcjonowania w polskim systemie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.(...) Ponadto Fundacja jest członkiem Konwentu KIS – CIS, prowadzi bowiem w Wielkopolsce sieć Klubów Integracji Społecznej (...). Oprócz działań stałych Fundacja od samego początku realizuje przedsięwzięcia cykliczne, takie jak integracyjne bale czy rajdy.”

tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Fundacja imienia Królowej Polski świętej Jadwigi.

 

Fundacja robi różne projekty, żeby w Polsce
nikt nie był wykluczony z życia społecznego.

Człowiek wykluczony z życia społecznego
nie może robić tego co inni i jest źle traktowany.

Fundacja dba, żeby osoby z niepełnosprawnościami
nie były wykluczone.
Przygotowuje dla nich różne imprezy,
na przykład bale integracyjne i rajdy.

 

Fundacja prowadzi Kluby Integracji Społecznej
dla osób, które czują się wykluczone
i potrzebują wsparcia.

 

Fundacja wspiera Zakłady Aktywności Zawodowej
i inne miejsca pracy dla osób z niepełnosprawnościami.