finansowanie UE
ASYSTENCJA OSOBISTA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Asystencja osobista

ASYSTENCJA OSOBISTA OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

WARTO WIEDZIEĆ!

Przez kilkanaście ostatnich miesięcy eksperci Fundacji im. Królowej Polski Św. Jadwigi oraz Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną prowadzili, we współpracy z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych intensywne prace w celu opracowania standardu asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością w Polsce. Efektem tych prac jest dokument: Standard asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością, który - z racji zgodności jego zapisów z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych - powinien stać się podstawą ustawy o asystencji osobistej oraz wszelkich działań w tym zakresie realizowanych w ramach programów resortowych oraz programów finansowanych ze środków UE, asystencji realizowanej ze środków własnych samorządów terytorialnych i środków PFRON.

Opracowanie dokumentu poprzedzone było obszernymi badaniami społecznymi dotychczas realizowanych działań, analizą doświadczeń innych krajów w tym zakresie, pilotażem zaproponowanych form realizacji asystencji i licznymi konsultacjami społecznymi wypracowanego rozwiązania, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób z niepełnosprawnościami. 

Koniec 2023 roku to w projekcie „Aktywni niepełnosprawni” czas kampanii upowszechniającej Standard asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością w formie krótkich spotów radiowych i telewizyjnych obrazujących relację osoby z niepełnosprawnością i asystenta osobistego i jej cel, upowszechniania asystencji osobistej w Internecie, w szczególności w mediach społecznościowych.

WARTO PRZECZYTAĆ!

Zachęcamy do lektury Standardu asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością i wykorzystania w codziennej pracy informacji zawartych w załącznikach do tego dokumentu. Standard AOON - pobierz PDF

Dla osób, które lubią krótkie I syntetyczne informacje, załączamy skrót prezentacji multimedialnej (przygotowanej przez PSONI) zawierającej najważniejsze założenia standardu, prezentowanej w znacznie obszerniejszej formie w trakcie seminariów upowszechniających standard w każdym województwie w kraju, realizowanych od października do połowy grudnia 2023 r.

Dla osób, które potrzebują informacji w formie uproszczonej proponujemy lekturę Standardu w tekście łatwym do czytania i zrozumienia: pobierz PDF

Spoty telewizyjne przygotowane przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi:

Spoty telewizyjne przygotowane przez PSONI:

 

 

Załączniki:

GDZIE SZUKAĆ INFORMACJI O ASYSTENCJI W PRAKTYCE?

Osoby, które chciałyby korzystać a asystencji osobistej oraz osoby je wspierające, informację na temat samorządów terytorialnych oraz organizacji pozarządowych, które ją realizują w ramach programu resortowego finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego mogą znaleźć na stronie www.niepelnosprawi.gov.pl. (należy wejść w zakładkę „Fundusz Solidarnościowy”, w której znajdują między innymi coroczne wykazy samorządów terytorialnych/ich jednostek organizacyjnych oraz organizacji pozarządowych, które w danych roku otrzymały środki na realizację asystencji osobistej). 

O realizację usługi można również zapytać we właściwym terytorialnie (zgodnym z miejscem zamieszkania) powiatowym centrum pomocy rodzinie, miejskim ośrodku pomocy społecznej lub miejskim ośrodku pomocy rodzinie i centrum usług społecznych.

Środowisko osób z niepełnosprawnościami z nadzieją oczekuje na ustawę o asystencji osobistej, która powinna ujednolicić źródło finansowania asystencji osobistej i umożliwić ciągłość jej finansowania. Prowadzony jednocześnie ogólnopolski wykaz realizatorów asystencji byłby niewątpliwie znacznym ułatwieniem w poszukiwaniu potrzebnych informacji i dotarciu z nimi do osób z niepełnosprawnościami i ich otoczenia.

SPOTY RADIOWE:

SPOT RADIOWY 1:

SPOT RADIOWY 2:

SPOT RADIOWY 3:

SPOT RADIOWY 4:

SPOT RADIOWY 5:

SPOT RADIOWY 6: