narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

IDI, FGI, Warsztaty

Obecnie trwa rejestracja na warsztaty diagnostyczne skierowane do osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia. Zapraszamy!

TERMINARZ, TEMATYKA I LINK DO REJESTRACJI NA WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE (SZCZEGÓŁOWY OPIS WARSZTATÓW PONIŻEJ):

Badania realizowane są zdalnie przy pomocy platformy ZOOM w godzinach 10:00-14:00, zgodnie z powyższym terminarzem.

Rejestracja udziału odbywa się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego (linki w terminarzu).

Badania są realizowane przy zastosowaniu zarówno jakościowych (analiza danych zastanych, IDI, FGI, warsztaty diagnostyczne), jak i ilościowych (CAWI) metod badawczych, dobranych w zależności od problemu badawczego i grupy badawczej. Ma to zapewnić rzetelne zebranie danych oraz umożliwić dotarcie do jak najszerszej grupy interesariuszy. W badaniach biorą udział osoby z niepełnosprawnością, z uwzględnieniem ich zróżnicowania, opiekunowie oraz asystenci osób z niepełnosprawnością, pracownicy WTZ, otoczenie osób z niepełnosprawnością, w tym: pracownicy PCPR, PUP, OPS. Tak zróżnicowana grupa badawcza pozwala na dokonanie dogłębnej analizy wszystkich instrumentów włączenia społecznego.

Jesteśmy w trakcie realizacji: 

  • analizy danych zastanych (desk research), która dotyczy przede wszystkim aktualnie obowiązujących aktów prawnych odnoszących się przedmiotowo do rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością; rozwiązań systemowych wypracowanych w projektach PO KL oraz PO WER, zakresem obejmujących rehabilitację społeczną, wybrane rozwiązania funkcjonujące na poziomie lokalnym/regionalnym; wybranych rozwiązań dotyczących rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnością w innych krajach;
  • zogniskowanych wywiadów grupowych (12 FGI), podczas których podejmowana jest tematyka funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej. Fokusy są pogłębieniem już zdobytych informacji podczas wywiadów wspomaganych komputerowo (CAWI), które zostały zrealizowane w grudniu 2020 r. wśród przedstawicieli WTZ;
  • wywiadów pogłębionych prowadzonych z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz osobami realizującymi usługi asystencji osobistej (łącznie 30 IDI) na temat standardów usług asystenckich i ich realizacji w Polsce;
  • warsztatów diagnostycznych dotyczących wsparcia środowiskowego osób z niepełnosprawnością (w tym pomoc społeczna, z wyłączeniem mieszkalnictwa); samostanowienia i reprezentacji prawnej; mieszkalnictwa; komunikacji i nowych technologii; aktywności społeczno-obywatelskiej osób z niepełnosprawnością oraz edukacji i rehabilitacji zawodowej.