finansowanie UE
Standard usługi asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością

Standard usługi asystencja

Standard usługi asystencja osobista osoby z niepełnosprawnością

Standard asystencji osobistej osoby z niepełnosprawnością

Asystencja osobista osób z niepełnosprawnościami (AOON) jest konsekwencją uznania podmiotowości osób z niepełnosprawnościami oraz idącej za tym konieczności budowania takiego systemu wsparcia, w którym sama osoba z niepełnosprawnością czy też osoba wymagająca wsparcia znajduje się w centrum uwagi tego systemu. 

Autodiagnoza i Zespół ds. Indywidualnego planu Wsparcia (IPW)

Mechanizm profilowania wsparcia oparty jest na potrzebach, planach i możliwościach osoby z niepełnosprawnością, opisanych w formularzach autodiagnozy potrzeb.

Na podstawie informacji z formularza autodiagnozy zespół ds. IPW opracowuje Wstępny Indywidualny Plan wsparcia AOON i przesyła do osoby wnioskującej oraz ustala termin i miejsce spotkania konsultacyjnego z tą osobą. 

W trakcie spotkania konsultacyjnego zespół ds. IPW przy aktywnym udziale osoby wnioskującej weryfikuje i uszczegóławia potrzeby przyszłego użytkownika AOON oraz omawia propozycje zawarte we wstępnym IPW. W razie potrzeby w spotkaniu konsultacyjnym, poza osobą z niepełnosprawnością, może wziąć udział również jej opiekun prawny lub inna osoba stale ją wspierająca. Efektem spotkania jest wspólne przyjęcie ustaleń w zakresie:

 • liczby przyznanych godzin asystencji osobistej,
 • możliwości wyboru asystenta (jeśli użytkownik nie zadeklarował w autodiagnozie własnego kandydata na asystenta osobistego),
 • szkoleń uzupełniających dla asystenta osobistego (jeśli takie szkolenia są potrzebne),
 • dodatkowych elementów usługi, tj. skorzystania z doradztwa wzajemnego lub z refundacji dodatkowych kosztów asystencji osobistej czyli biletów wstępu i biletów komunikacyjnych dla asystenta osobistego, jeśli asystent osobisty nie jest zwolniony z tych opłat. 

Wytyczne dla kandydatów na asystentów osobistych 

Asystentem osobistym osoby z niepełnosprawnością może zostać każda osoba dorosła wybrana przez osobę z niepełnosprawnością lub rodzica dziecka z niepełnosprawnością, z wyłączeniem najbliższej rodziny i osób zamieszkujących z przyszłym użytkownikiem asystencji osobistej. Od kandydatów na asystentów wymagane jest zaświadczenie o niekaralności, a w przypadku, gdy asystencja osobista będzie świadczona na rzecz dzieci z niepełnosprawnością od 1 do 16 roku, wymagana jest także pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Sformułowano również dodatkowe wytyczne dla kandydatów na asystentów osobistych osób z niepełnosprawnością intelektualną w spektrum autyzmu oraz osób głuchoniewidomych. Wszyscy kandydaci na asystentów osobistych muszą odbyć obowiązkowe szkolenie przed rozpoczęciem usługi, niezależnie od tego czy już wcześniej pełnili funkcję asystenta osobistego. Szkolenie powinno zawierać moduł poświęcony prawom asystenta w relacji z osobą z niepełnosprawnością w aspekcie praw pracowniczych, ale także wyznaczania i obrony granic psychologicznych oraz przeciwdziałania wszelkim formom naruszenia godności osobistej. Szkolenie powinno też uwzględniać omówienie sytuacji trudnych. 

Szkolenia indywidualne przygotowujące asystenta osobistego do pracy z użytkownikiem 

Czas, forma i treść szkoleń indywidualnych nie powinny być normowane odgórnie. Szkolenie indywidualne z konkretną osobą korzystającą z asystencji osobistej powinno się odbyć bezpośrednio po podpisaniu kontraktu. Asystent otrzymuje wynagrodzenie za czas trwania szkolenia indywidualnego na podstawie wpisu w karcie wsparcia. Przeprowadzenie szkolenia indywidualnego pozostaje zasadniczo w gestii użytkownika usługi. W przypadku jego znacznych trudności poznawczych lub komunikacyjnych szkolenie może być realizowane przy wsparciu osoby mającej doświadczenie w pracy z użytkownikiem. Jednak w każdej sytuacji szkolenie indywidualne musi być zrealizowane w obecności samego użytkownika asystencji osobistej i za jego aprobatą. Zasada ta dotyczy również użytkowników do 13 r.ż. oraz osób ubezwłasnowolnionych. Podczas szkolenia indywidualnego asystent osobisty poznaje specyfikę funkcjonowania konkretnej osoby, jej rutynę, styl życia, sposób komunikacji. Otrzymuje też szczegółowe instrukcje w obszarach, w których osoba z niepełnosprawnością potrzebuje asystencji oraz poznaje jej oczekiwania. 

Szkolenia przygotowujące użytkownika do współpracy z asystentem 

Szkolenia mają 3 podstawowe cele: (1) rozumienie istoty i celów AOON oraz pojęcia niezależnego życia; (2) przygotowanie użytkownika do zarządzania usługami AOON, z których korzysta lub podejmowania istotnych decyzji w sprawie organizacji usług, w zależności od wybranego przez osobę z niepełnosprawnością sposobu zarządzania; (3) ustanowienie dobrej, partnerskiej relacji miedzy użytkownikiem, a asystentem osobistym.

W przypadku osób niepełnoletnich i osób z niepełnosprawnością intelektualną z trudnościami poznawczymi, które są użytkownikami asystencji osobistej, w szkoleniu dla użytkowników mogą uczestniczyć osoby stale je wspierające (np. rodzice). Ponadto przewiduje się specjalne szkolenia skierowane do osób wspólnie zamieszkujących i stale wspierających osoby z niepełnosprawnością intelektualną oraz rodziców dzieci małoletnich. Ważne jest aby te osoby wiedziały jaka jest ich rola w sytuacji kiedy współzamieszkująca z nimi osoba z niepełnosprawnością, korzysta z asystencji osobistej. 

Sposoby zarządzania usługą asystencji osobistej z wykorzystaniem Budżetu Osobistego

Budżet osobisty (BO) to suma środków przydzielanych osobie z niepełnosprawnością, mająca zapewnić jej odpowiednie wsparcie zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Najważniejszą usługą finansowaną z BO jest asystencja osobista.

Użytkownik BO jest właścicielem pieniędzy z BO i ma prawo do dysponowania nimi. Nie mogą tego robić za niego inne osoby czy organizacje. Jest tak niezależnie od wybranej przez niego formy zarządzania BO. Możliwe są dwie podstawowe formy zarządzania BO: 


Płatność bezpośrednia 

Środki w takim przypadku przekazywane są bezpośrednio do użytkownika w formie wpłaty na konto. Użytkownik samodzielnie:

 • wyszukuje usługodawcę (np. odpowiedniego asystenta osobistego), 
 • zawiera niezbędne umowy, 
 • dokonuje rozliczeń i sporządza stosowne raporty. 

Płatność pośrednia w dwóch wariantach:

 • środki finansowe otrzymuje jednostka samorządu powiatowego odpowiedzialna za realizację AOON. Jednostka ta może zlecić realizację asystencji osobistej np. organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi uprawnionemu do świadczenia asystencji osobistej,
 • środki finansowe otrzymuje bezpośrednio organizacja pozarządowa lub inny usługodawca uprawniony do świadczenia asystencji osobistej, wskazany przez użytkownika.

Zarządzanie asystencją osobistą

Użytkownik, któremu został przyznany Budżet Osobisty na asystencję osobistą samodzielnie wybiera asystenta osobistego i jest stroną kontraktu zawieranego z asystentem osobistym. Jeśli użytkownik zleci obsługę asystencji osobistej podmiotowi uprawnionemu do jej realizacji to ten podmiot również jest stroną kontraktu. 

W kontrakcie dwustronnym ( sytuacja kiedy użytkownik sam zatrudnia asystenta osobistego) określane są warunki współpracy między usługodawcą i asystentem osobistym, a w kontrakcie trójstronnym te warunki są określane między usługodawcą, użytkownikiem i asystentem osobistym. W kontraktach powinny być zawarte m.in.: indywidualny zakres czynnościowy usługi AOON oraz miesięczna liczba godzin asystencji osobistej. Wzory oby kontraktów są załącznikami do Standardu AOON.

Obowiązkiem podmiotu prawnego świadczącego asystencję osobistą jest zatrudnienie koordynatora ds. AOON. Przedstawia on użytkownikowi co najmniej 2 kandydatów na asystenta osobistego (jeśli Użytkownik nie zadeklarował własnego kandydata na asystenta). Koordynator ds. AOON wspólnie z użytkownikiem i asystentem osobistym opracowują i zawierają kontrakt trójstronny. Wspiera on również użytkownika w przeprowadzeniu indywidualnego szkolenia dla asystenta osobistego oraz informuje użytkownika o:

 • możliwości i zasadach korzystania z doradztwa wzajemnego oraz organizuje to wsparcie, jeśli użytkownik wyrazi taką potrzebę,
 • zasadach monitorowania i sprawozdawczości z realizacji usługi,
 • terminie szkolenia dla użytkowników asystencji osobistej.

Wymagania dla podmiotów prawnych, które chcą świadczyć usługi AOON.

Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych prowadzi publiczny rejestr podmiotów uprawnionych do realizacji asystencji osobistej. 

Do rejestru mogą być wpisane:

 • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych,
 • spółdzielnie socjalne,
 • centra usług społecznych.

Podmioty uprawnione do realizacji asystencji osobistej muszą spełniać wymagania szczegółowo określone w rozdz. 10 Standardu AOON pt.: „Wytyczne dla podmiotów prawnych organizujących i realizujących asystencję osobistą”

Zasady finansowania asystencji osobistej 

Asystencja osobista powinna być organizowana jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby z niepełnosprawnością. Jednak obecnie, ze względu na uwarunkowania organizacyjne oraz ograniczoną dostępność usługodawców, organizacja asystencji osobistej na poziomie małych gmin byłaby bardzo trudna. W związku z tym rekomendujemy, aby zadania związane z organizacją AOON były ulokowane na poziomie powiatu. W imieniu powiatu zadania te powinno realizować PCPR.

Osoba z niepełnosprawnością składa wniosek o przyznanie asystencji osobistej do PCPR. PCPR powołuje zespół ds. IPW oraz organizuje zaplecze techniczno-organizacyjne umożliwiające realizację czynności, które ten  zespół wykonuje. Są to w szczególności: rozpatrzenie złożonych wniosków oraz przyznanie budżetu osobistego i godzin asystencji osobistej.

PCPR wydaje decyzje o przyznaniu asystencji osobistej poszczególnym osobom, zgodnie z rekomendacjami zespołu ds. IPW. 

Dostęp do asystencji osobistej jest prawem osoby z niepełnosprawnością, a realizację tego prawa, w tym środki na świadczenie powinien zapewniać budżet państwa. Konieczne jest również zapewnienie ciągłości finansowania. W tym celu, w ramach opracowanego standardu, proponujemy, aby minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego wyznaczył jednostkę centralną do obsługi asystencji osobistej, jej finansowania, rozliczania i nadzorowania.

Konieczne jest wprowadzenie zaliczkowego systemu przekazywania środków na kolejny kwartał, z możliwością i ich rozliczenia po jego zakończeniu. Zapewni to płynność płatności bez konieczności zabezpieczania środków własnych przez podmioty uprawnione do świadczenia asystencji osobistej lub same osoby z niepełnosprawnościami, które z niej korzystają.

Przekazywane środki powinny w pełni zabezpieczać wynagrodzenia asystentów osobistych, zgodnie z liczbą godzin wskazaną w Indywidualnym Planie Wsparcia oraz koszty realizacji wsparcia towarzyszące asystencji osobistej.

W ramach budżetu będącego w dyspozycji jednostki centralnej powinny również zostać zabezpieczone środki na obsługę zadania dla poszczególnych powiatów. W tym na wynagrodzenia członków zespołów ds. IPW i koszty administracyjne związane z pracą zespołów oraz koszty administracyjne dla realizatorów asystencji osobistej. Procedury przekazywania środków oraz ich wysokość określi jednostka centralna w porozumieniu z powiatami i organizacjami wpisanymi do rejestru podmiotów rekomendowanych do realizacji asystencji osobistej prowadzonego przez ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.