narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Mobilny doradca

Mobilny doradca włączenia społecznego

Analiza badań i opracowań wskazuje, że wiedza osób z niepełnosprawnością i ich rodzin na temat przysługujących im praw i możliwości systemu wsparcia jest wciąż niewystarczająca. W związku z tym nie podejmują oni działań skutkujących włączeniem w życie społeczne lub podejmują je w niewystarczającym stopniu, a istniejące instytucje nie docierają do środowisk rodzinnych OzN. 

Cele instrumentu:

  • integracja doradztwa i wsparcia dla OzN w zakresie poruszania się w świecie,
  • zwiększenie dostępności do właściwie dobranego wsparcia,
  • zwiększenie wykorzystania dostępnych mechanizmów wsparcia przez ich popularyzację wśród OzN,
  • wsparcie dla OzN pozostających poza systemem wsparcia.

opis instrumentu: Wprowadzenie
język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza

UWAGA: Należy uzupełnić wskazane na czerwono pozycje w formularzu.

Instrument „Mobilny doradca włączenia społecznego”. Używany skrót MDWS to akronim nazwy instrumentu MOBILNY DORADCA WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO.


Chcę się wypowiedzieć na temat: