narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Bezpieczna przyszłość - fundusze powiernicze

Fundusze Powiernicze

Bezpieczna przyszłość - fundusze powiernicze

Mechanizmy wspierające zapewnienie bezpiecznej przyszłości finansowej i majątkowej osób z niepełnosprawnością (nazwa robocza)

Ustawowe wdrożenie funduszy powierniczych jest rozwiązaniem dającym możliwość zapewnienia godnych warunków życia osobom z niepełnosprawnością, których rodzice (lub inne osoby) chcą w taki sposób zadysponować swoim majątkiem, aby po ich śmierci zabezpieczał on potrzeby beneficjenta funduszu, który ma lub w przyszłości może mieć trudności z samodzielnym zarządzaniem majątkiem. 

Celem instrumentu jest zwiększenie bezpieczeństwa prawnego i finansowego beneficjentów poprzez odpowiednie zarządzanie majątkiem w sposób zapewniający bieżące i trwałe zaspakajanie życiowych potrzeb beneficjenta. Stworzony zostanie cały pakiet rozwiązań, od mechanizmów weryfikacji potrzeb i sytuacji majątkowej po zaproponowanie rozwiązań ustawowych oraz narzędzi planowania bezpiecznej przyszłości ekonomiczno-finansowej.

Do udziału w konsultacjach zapraszamy ekspertów, potencjalnych powierników z kancelarii i organizacji III sektora oraz rodziców osób z niepełnosprawnością.

opis instrumentu: Wprowadzenie
język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza

UWAGA: Należy uzupełnić wskazane na czerwono pozycje w formularzu.

PYTANIA DO INSTRUMENTU FUNDUSZE POWIERNICZE PLATFORMA KONSULTACYJNA
Używane skróty FP - Fundusz powierniczy, SFP - Specjalny Fundusz Powierniczy


Chcę się wypowiedzieć na temat:
pytanie dot. zarówno aktualnego stanu prawnego, jaki i sytuacji po likwidacji instytucji ubezwłasnowolnienia