narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

O Projekcie

Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

to projekt, w którym realizujemy działania na rzecz zwiększenia skuteczności wsparcia osób z niepełnosprawnościami, a w konsekwencji poprawy jakości ich życia.

Projekt jest podzielony na 7 etapów - kamieni milowych; jego zakończenie przewidziane zostało na 2023 rok. Wierzymy jednak, że nasze działania oraz wypracowane narzędzia i innowacje będą nie tylko projektowanym przedsięwzięciem, ale pozwolą wprowadzić trwałą zmianę społeczną. Projekt skierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz do organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego.

tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Ważne informacje o projekcie
„Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia
samodzielności osób niepełnosprawnych”

 

Pracownicy projektu wymyślili 7 działań
żeby osoby z niepełnosprawnościami
miały lepszą pomoc i lepsze wsparcie.

Wsparcie to inaczej pomoc w sprawach trudnych.
Na przykład w samodzielnym decydowaniu o sobie.
W samodzielnym mieszkaniu i płaceniu rachunków.

Projekt jest ważny dla osób z niepełnosprawnościami.
Dla rodzin i przyjaciół osób z niepełnosprawnościami.
Dla stowarzyszeń i fundacji,
które pomagają osobom z niepełnosprawnościami.

Projekt jest ważny dla urzędników i polityków,
którzy decydują o przyznaniu pieniędzy
na wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

Działania projektu skończą się w 2023 roku.

więcej informacji

Strona główna

Kamienie milowe

Analiza i diagnoza

kamień milowy: 01 status: zakończony

Pierwszy z nich poświęcony był diagnozie obecnego stanu poprzez analizę rozwiązań z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich funkcjonowania. Punktem wyjścia do analizy jest diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Był to etap, na którym najbardziej intensywnie toczyły się zadania badawcze i zbieranie informacji od zainteresowanych. Ich forma składu została dostosowana do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących zgodnie z normą WCAG 2.1. 

Wynikiem są 4 raporty:

 • Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością w świetle analiz wybranych rozwiązań zagranicznych oraz systemu i doświadczeń krajowych - zobacz pdf
  tekst łatwy do czytania ETR: tekst łatwy do czytania ETR
  język migowy: język migowy:
 • Diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnością w kontekście modyfikacji istniejących i zaproponowania nowych instrumentów włączenia społecznego - zobacz pdf
 • Analiza rozwiązań w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami - zobacz pdf
  tekst łatwy do czytania ETR: tekst łatwy do czytania ETR
  język migowy: język migowy:
 • Raport z badania Warsztatów Terapii Zajęciowej - zobacz pdf
  tekst łatwy do czytania ETR: tekst łatwy do czytania ETR
  język migowy: język migowy:

Wymienione dokumenty stanowią syntezę wniosków z analiz badawczych prowadzonych w ramach I kamienia milowego projektu.
Raporty cząstkowe stanowiące podbudowę dla raportu „Asystencja osobista osób z niepełnosprawnością w świetle analiz wybranych rozwiązań zagranicznych oraz systemu i doświadczeń krajowych", rozdział 4. i 5. są dostępne na życzenie, poprzez kontakt mailowy: badania@jadwiga.org. Raporty cząstkowe stanowiące podbudowę dla raportu „Analiza rozwiązań w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami - raport syntetyczny" są dostępne na życzenie, poprzez kontakt mailowy: dorota.kostrzewa@psoni.org.pl.

Propozycje zmian

kamień milowy: 02 status: zakończony

W trakcie drugiego kamienia milowego zostaną opracowane propozycje modyfikacji funkcjonujących instrumentów i zaproponowane nowe narzędzia w ramach systemu wsparcia  osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem propozycji zasad finansowania. Zaproponowane zmiany będą skoncentrowane na działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz usługach asystenckich oraz kilku innych obszarach, które zostaną określone w pierwszym kamieniu milowym.

język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

W projekcie będą przygotowane propozycje zmian.
Propozycje zmian
to pomysły co trzeba zmienić
żeby życie osób z niepełnosprawnościami
było lepsze.

Na przykład pomysł, żeby zamiast zajęć plastycznych
w warsztatach terapii zajęciowej były zajęcia komputerowe.
Pomysł, żeby każdej osobie z niepełnosprawnością
która mieszka sama pomagał asystent.

Konsultacje środowiskowe

kamień milowy: 03 status: zakończony

Trzeci kamień milowy będzie czasem konsultacji środowiskowych wypracowanych propozycji zmian z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy. Cenne będą opinie wszystkich zainteresowanych, stąd konsultacje będą miały pogłębiony charakter obejmujący wszystkich zainteresowanych z różnych grup środowisk. Na podstawie wyników konsultacji i opinii Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych Komitet Sterujący podejmie decyzję o wyborze instrumentów, które zostaną poddane pilotażowi.

język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

W projekcie będą konsultacje środowiskowe.

Konsultacje środowiskowe to rozmowy z ludźmi
o pomysłach zmian dla osób z niepełnosprawnościami.

Na przykład kiedy będą rozmowy o warsztatach terapii zajęciowej
powinny o tym mówić osoby z niepełnosprawnościami.
Powinni mówić rodzice i terapeuci.

Kiedy będą konsultacje o pomocy asystenta osobistego
powinny o tym mówić osoby z niepełnosprawnościami.
Powinni mówić rodzice i asystenci.

W konsultacjach powinny uczestniczyć
wszystkie osoby, które chcą rozwiązać problem.

Po konsultacjach pracownicy projektu
powiedzą o wszystkich pomysłach
Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Krajowa Rada Konsultacyjna to grupa ważnych osób
które doradzają rządowi jak pomagać i wspierać
osoby z niepełnosprawnościami.
Po spotkaniu z Krajową Radą Konsultacyjną
pracownicy projektu wybiorą najważniejsze pomysły
wspierania osób z niepełnosprawnościami.

Pilotaż zmodyfikowanych i nowych rozwiązań

kamień milowy: 04 status: aktualny

W kolejnym etapie - czwartym kamieniu milowym odbywa się pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej, w tym standardów funkcjonowania WTZ oraz usług asystenckich. Pilotażem zostanie objętych 72 WTZ z całej Polski. Pilotaż pozostałych narzędzi obejmie 1500 testowań i zostanie przeprowadzony w środowisku gwarantującym uwzględnienie zróżnicowania terytorialnego oraz charakteru niepełnosprawności. Na podstawie pilotażu powstanie raport z rekomendacjami.

Link do Formularza wstępnego udziału w testowaniu innowacyjnych form wsparcia (pozostałe instrumenty):
https://forms.office.com/r/ip9T69K6pm

 

język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Działanie pilotaż nowych rozwiązań.

Pilotaż nowych rozwiązań to sprawdzanie
czy nowe pomysły będą dobre
dla osób z niepełnosprawnościami.

Na przykład pracownicy projektu sprawdzą
czy uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej
wolą zajęcia komputerowe od plastycznych.
Sprawdzą jakiej pomocy potrzebują
osoby z niepełnosprawnościami
od asystenta osobistego.

Po sprawdzeniu pomysłów pracownicy projektu
napiszą Raport o tym co trzeba poprawić
żeby pomysły były dobre dla osób z niepełnosprawnościami.

Modyfikacja przetestowanych rozwiązań

kamień milowy: 05 status: przed nami

Kamień piąty to czas, w którym będą uwzględnione wyniki raportu z pilotażu oraz powstałe w jego wyniku rekomendacje. Efektem końcowym tego etapu będzie przedstawienie projektów zmian ustawy oraz aktów wykonawczych lub w zakresie standardu usług asystenckich – projektu dokumentu.

język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Działanie modyfikacja przetestowanych rozwiązań.

Modyfikacja przetestowanych rozwiązań
to zmiana sprawdzonych pomysłów.
Po sprawdzeniu pomysłów pracownicy napiszą Raport.
W Raporcie będą informacje co trzeba poprawić
żeby osobom z niepełnosprawnościami żyło się lepiej.
Pracownicy napiszą różne dokumenty prawne.
Na przykład jak osoba z niepełnosprawnością
może dostać pomoc asystenta osobistego.
Jak asystent powinien pomagać
osobie z niepełnosprawnością.

Konsultacje społeczne wypracowanych rozwiązań

kamień milowy: 06 status: przed nami

Szósty kamień będzie po raz kolejny poświęcony przeprowadzaniu konsultacji środowiskowych wypracowanych zmian prawnych oraz projektu dokumentu w zakresie usług asystenckich z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Propozycje zostaną również omówione na posiedzeniu Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rady Dialogu Społecznego oraz innych gremiów.

język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Działanie modyfikacja przetestowanych rozwiązań.

Modyfikacja przetestowanych rozwiązań
to zmiana sprawdzonych pomysłów.
Po sprawdzeniu pomysłów pracownicy napiszą Raport.
W Raporcie będą informacje co trzeba poprawić
żeby osobom z niepełnosprawnościami żyło się lepiej.
Pracownicy napiszą różne dokumenty prawne.
Na przykład jak osoba z niepełnosprawnością
może dostać pomoc asystenta osobistego.
Jak asystent powinien pomagać
osobie z niepełnosprawnością.

Działanie konsultacje społeczne wypracowanych rozwiązań.

Konsultacje społeczne to rozmowy z ludźmi
o tym jak rozwiązać ważny problem.

Na konsultacjach pracownicy projektu
będą rozmawiać z różnymi osobami o tym
czy przygotowali dobre pomysły rozwiązania problemów
osób z niepełnosprawnościami.

Na przykład czy prawo o pomocy asystenta
jest dobre dla osób z niepełnosprawnościami.

Pracownicy projektu powiedzą o wszystkich pomysłach
Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych i innym ważnym osobom.

Finalne rozwiązania

kamień milowy: 07 status: przed nami

Ostatni kamień milowy ma na celu wypracowanie - na podstawie wyników pilotażu i wniosków z konsultacji - ostatecznego kształtu projektów rozwiązań prawnych, które będą mogły być wprowadzone do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w obszarze rehabilitacji społecznej.

język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Działanie finalne rozwiązania.

Na koniec projektu pracownicy
napiszą ostateczny raport.
Będą tam zapisane tylko te pomysły,
które są najważniejsze
żeby osobom z niepełnosprawnościami żyło się lepiej.

Potem pracownicy projektu zrobią spotkania
z ważnymi osobami w różnych miastach.

Opowiedzą im o nowych pomysłach
dla warsztatów terapii zajęciowej.

Żeby warsztaty lepiej przygotowały
osoby z niepełnosprawnościami do samodzielnego życia.

Pracownicy przygotują informacje w mediach
o współpracy asystentów osobistych
z osobami z niepełnosprawnościami.

Media to telewizja, radio, internet i gazety.

Wszystkie pomysły będą zgodne
z prawami osób z niepełnosprawnościami
napisanymi w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Strona główna

Weź udział w konsultacjach

Dołącz do nas by pomóc nam ulepszyć narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych. Podziel się z nami swoją opinią, spostrzeżeniami, tym z czym zamierzasz się sam na co dzień, jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością lub obserwujesz w swoim środowisku. A może masz propozycje rozwiązań, które ułatwiłyby funkcjonowanie osób z różnymi niepełnosprawnościami. Pomóż nam znaleźć najlepsze rozwiązanie Twoich lub Twoich bliskich trudności.

więcej informacji

Zespół

Projekt “Aktywni niepełnosprawni…” realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Fundacją i Królowej Polski św. Jadwigi. Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich.

więcej o nas

Strona główna

Czemu służą badania?

Badania realizowane w ramach projektu “Aktywni niepełnosprawni…” mają na celu zebranie jak najbardziej rzetelnych i różnorodnych informacji na temat sytuacji osób z niepełnosprawnościami, ich problemów oraz wyzwań, z którymi zmierzają się w codzienności. Dzięki badaniom chcemy poznać jakie obszary rehabilitacji społecznej wymagają modyfikacji, które z nich dobrze spełniają swoje zadanie oraz sprawdzić, w jakich obszarach wsparcia są jeszcze braki.

Zebrane dane zostaną poddane analizie, na podstawie której zaprojektowane i wdrożone będą modyfikacje w systemie rehabilitacji społecznej oraz nowe narzędzia ułatwiające i umożliwiające osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności funkcjonowanie w życiu społecznym. W tym celu nasz zespół badawczy opracował różne metody zbierania danych i dotarcia do jak najliczniejszej grupy zainteresowanych, aby podzielili się z nami swoimi opiniami.

więcej