narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Cel i założenia Projektu, opis kamieni milowych, harmonogram.

O projekcie

Cel i założenia Projektu, opis kamieni milowych, harmonogram.

Cel projektu:

Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego  zmodyfikowanych i nowych instrumentów w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Wszystkie efekty działań projektu będą zgodne z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

W projekcie zostaną zaproponowane nowe, do tej pory niestosowane na większą skalę, instrumenty wsparcia. Proponowane zmiany te obejmą także podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością. 

Realizacja projektu pozwoli na dokonanie wnikliwej analizy stanu faktycznego, która jest podstawą do zaproponowania narzędzi i instrumentów wspierających niezależne życie osób z niepełnosprawnością, a następnie ich przetestowanie pod kątem skuteczności i efektywności oraz wdrożenie. 

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami, ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

Realizacja projektu:
Projekt został podzielony na 7 etapów - kamieni milowych:

Analiza i diagnoza

kamień milowy: 01 status: aktualny

Pierwszy z nich poświęcony jest diagnozie obecnego stanu poprzez analizę rozwiązań prawnych z zakresu rehabilitacji społecznej osób z niepełnosprawnościami oraz ich funkcjonowania. Punktem wyjścia do analizy jest diagnoza potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Jest to etap, na którym najbardziej intensywnie toczą się zadania badawcze i zbieranie informacji od zainteresowanych. 

język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Pierwsze działanie w projekcie
nazywa się analiza i diagnoza.

Analiza to sprawdzanie co jest zrobione,
a czego brakuje.
Na przykład trzeba sprawdzić
jakie jest prawo dla osób z niepełnosprawnościami.
Trzeba sprawdzić co osoby z niepełnosprawnościami
robią w warsztatach terapii zajęciowej.
Diagnoza to sprawdzenie czego potrzebują
osoby z niepełnosprawnościami.
Na przykład spytanie osób z niepełnosprawnościami
czy mogą samodzielnie poruszać się po mieście.
Pytanie osób z niepełnosprawnościami
czego im brakuje w ich mieście.
Co mogą robić samodzielnie
i czego nie mogą zrobić.

Pierwsze działanie to zbieranie informacji.

Propozycje zmian

kamień milowy: 02 status: przed nami

W trakcie drugiego kamienia milowego zostaną opracowane propozycje modyfikacji funkcjonujących instrumentów i zaproponowane nowe narzędzia w ramach systemu wsparcia  osób z niepełnosprawnościami z uwzględnieniem propozycji zasad finansowania. Zaproponowane zmiany będą skoncentrowane na działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz usługach asystenckich oraz kilku innych obszarach, które zostaną określone w pierwszym kamieniu milowym.

język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

W projekcie będą przygotowane propozycje zmian.
Propozycje zmian
to pomysły co trzeba zmienić
żeby życie osób z niepełnosprawnościami
było lepsze.

Na przykład pomysł, żeby zamiast zajęć plastycznych
w warsztatach terapii zajęciowej były zajęcia komputerowe.
Pomysł, żeby każdej osobie z niepełnosprawnością
która mieszka sama pomagał asystent.

Konsultacje środowiskowe

kamień milowy: 03 status: przed nami

Trzeci kamień milowy będzie czasem konsultacji społecznych wypracowanych propozycji zmian z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy. Cenne będą opinie wszystkich zainteresowanych, stąd konsultacje będą miały pogłębiony charakter obejmujący wszystkich zainteresowanych z różnych grup środowisk. Na podstawie wyników konsultacji i opinii Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych Komitet Sterujący podejmie decyzję o wyborze instrumentów, które zostaną poddane pilotażowi.

język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

W projekcie będą konsultacje środowiskowe.

Konsultacje środowiskowe to rozmowy z ludźmi
o pomysłach zmian dla osób z niepełnosprawnościami.

Na przykład kiedy będą rozmowy o warsztatach terapii zajęciowej
powinny o tym mówić osoby z niepełnosprawnościami.
Powinni mówić rodzice i terapeuci.

Kiedy będą konsultacje o pomocy asystenta osobistego
powinny o tym mówić osoby z niepełnosprawnościami.
Powinni mówić rodzice i asystenci.

W konsultacjach powinny uczestniczyć
wszystkie osoby, które chcą rozwiązać problem.

Po konsultacjach pracownicy projektu
powiedzą o wszystkich pomysłach
Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Krajowa Rada Konsultacyjna to grupa ważnych osób
które doradzają rządowi jak pomagać i wspierać
osoby z niepełnosprawnościami.
Po spotkaniu z Krajową Radą Konsultacyjną
pracownicy projektu wybiorą najważniejsze pomysły
wspierania osób z niepełnosprawnościami.

Pilotaż zmodyfikowanych i nowych rozwiązań

kamień milowy: 04 status: przed nami

W kolejnym etapie - czwartym kamieniu milowym nastąpi pilotaż zmodyfikowanych i nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej, w tym standardów funkcjonowania WTZ oraz usług asystenckich. Pilotażem zostanie objętych 10% warsztatów terapii zajęciowej tj. ok. 72 WTZ. Pilotaż pozostałych narzędzi zostanie przeprowadzony na grupie co najmniej 1500 uczestników w środowisku gwarantującym uwzględnienie zróżnicowania terytorialnego oraz charakteru niepełnosprawności. Na podstawie pilotażu powstanie raport z rekomendacjami.

język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Działanie pilotaż nowych rozwiązań.

Pilotaż nowych rozwiązań to sprawdzanie
czy nowe pomysły będą dobre
dla osób z niepełnosprawnościami.

Na przykład pracownicy projektu sprawdzą
czy uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej
wolą zajęcia komputerowe od plastycznych.
Sprawdzą jakiej pomocy potrzebują
osoby z niepełnosprawnościami
od asystenta osobistego.

Po sprawdzeniu pomysłów pracownicy projektu
napiszą Raport o tym co trzeba poprawić
żeby pomysły były dobre dla osób z niepełnosprawnościami.

Modyfikacja przetestowanych rozwiązań

kamień milowy: 05 status: przed nami

Kamień piąty to czas, w którym będą uwzględnione wyniki raportu z pilotażu oraz powstałe w jego wyniku rekomendacje. Efektem końcowym tego etapu będzie przedstawienie projektów zmian ustawy oraz aktów wykonawczych lub w zakresie standardu usług asystenckich – projektu dokumentu.

język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Działanie modyfikacja przetestowanych rozwiązań.

Modyfikacja przetestowanych rozwiązań
to zmiana sprawdzonych pomysłów.
Po sprawdzeniu pomysłów pracownicy napiszą Raport.
W Raporcie będą informacje co trzeba poprawić
żeby osobom z niepełnosprawnościami żyło się lepiej.
Pracownicy napiszą różne dokumenty prawne.
Na przykład jak osoba z niepełnosprawnością
może dostać pomoc asystenta osobistego.
Jak asystent powinien pomagać
osobie z niepełnosprawnością.

Konsultacje społeczne wypracowanych rozwiązań

kamień milowy: 06 status: przed nami

Szósty kamień będzie po raz kolejny poświęcony przeprowadzaniu konsultacji środowiskowych wypracowanych zmian prawnych oraz projektu dokumentu w zakresie usług asystenckich z uwzględnieniem wszystkich zainteresowanych interesariuszy. Propozycje zostaną również omówione na posiedzeniu Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Rady Dialogu Społecznego oraz innych gremiów.

język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Działanie modyfikacja przetestowanych rozwiązań.

Modyfikacja przetestowanych rozwiązań
to zmiana sprawdzonych pomysłów.
Po sprawdzeniu pomysłów pracownicy napiszą Raport.
W Raporcie będą informacje co trzeba poprawić
żeby osobom z niepełnosprawnościami żyło się lepiej.
Pracownicy napiszą różne dokumenty prawne.
Na przykład jak osoba z niepełnosprawnością
może dostać pomoc asystenta osobistego.
Jak asystent powinien pomagać
osobie z niepełnosprawnością.

Działanie konsultacje społeczne wypracowanych rozwiązań.

Konsultacje społeczne to rozmowy z ludźmi
o tym jak rozwiązać ważny problem.

Na konsultacjach pracownicy projektu
będą rozmawiać z różnymi osobami o tym
czy przygotowali dobre pomysły rozwiązania problemów
osób z niepełnosprawnościami.

Na przykład czy prawo o pomocy asystenta
jest dobre dla osób z niepełnosprawnościami.

Pracownicy projektu powiedzą o wszystkich pomysłach
Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych i innym ważnym osobom.

Finalne rozwiązania

kamień milowy: 07 status: przed nami

Ostatni kamień milowy ma na celu wypracowanie - na podstawie wyników pilotażu i wniosków z konsultacji - ostatecznego kształtu projektów rozwiązań prawnych, które będą mogły być wprowadzone do systemu wsparcia osób z niepełnosprawnościami w obszarze rehabilitacji społecznej.

język migowy: język migowy
tekst łatwy do czytania: tekst łatwy do czytania ETR

Działanie finalne rozwiązania.

Na koniec projektu pracownicy
napiszą ostateczny raport.
Będą tam zapisane tylko te pomysły,
które są najważniejsze
żeby osobom z niepełnosprawnościami żyło się lepiej.

Potem pracownicy projektu zrobią spotkania
z ważnymi osobami w różnych miastach.

Opowiedzą im o nowych pomysłach
dla warsztatów terapii zajęciowej.

Żeby warsztaty lepiej przygotowały
osoby z niepełnosprawnościami do samodzielnego życia.

Pracownicy przygotują informacje w mediach
o współpracy asystentów osobistych
z osobami z niepełnosprawnościami.

Media to telewizja, radio, internet i gazety.

Wszystkie pomysły będą zgodne
z prawami osób z niepełnosprawnościami
napisanymi w Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.